Reklamačný poriadok

 

Zodpovednosť za vady tovaru, záruka:
 
Na tovar sa vzťahuje záruka podľa záručných podmienok a lehôt jednotlivých výrobkov, či lehôt uvedených na faktúrach alebo dodacích listoch.
Záruka sa vzťahuje na vady materiálu, funkčné vady, alebo vady vzniknuté pri výrobe.
Podmienkou platnosti záruky je prevádzanie pravidelnej bežnej užívateľskej údržby zariadení.
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu plnenia.
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar nemá vady.
Kupujúci je povinný tovar dodávaný predávajucim prehliadnúť čo najskôr po dodaní. Prehliadku musí kupujúci previesť tak, aby zistil všetky vady, ktoré je možné pri primeranej obhliadke zistiť.
V prípade výskytu vady tovaru, na ktorý sa vzťahuje záruka zaistí opravu predávajúci.
Pokiaľ je zistené kupujúcim dodanie tovaru v poškodenom obale, či tovaru poškodenom pri doprave, vyhotoví sa záznam o poškodení spolu s prepravnou firmou a kupujúci reklamuje poškodenie u prepravnej firmy.
Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

 
Vrátenie tovaru a reklamácia tovaru:
 
Riadi sa príslušným ustanovením občianskeho zákonníka (zákon na ochranu spotrebiteľač.102/2014 Z.z.) a obchodným zákonníkom.
 1. Reklamácie vybavujeme v čo najkratšom čase na telefónnom čísle 042/432 35 72 alebo mailom na dartex@dartex.sk. Ako podklad pre reklamáciu priloží kupujúci doklad z registračnej pokladne alebo faktúra. Tieto podklady spolu s reklamovaným tovarom zašle spolu s formulárom o vrátení alebo osobne prinesie do prevádzky firmy Dartex, Železničná 82/17, 017 01 Považská Bystrica.
 2. Všetky náklady spojené s reklamáciou hradí kupujúci.
 3. Predávajúci po preskúmaní predložených dokladov a po prezretí reklamovaného tovaru:
  - uzná reklamáciu ako oprávnenú a na mieste vybaví, ak nie je možné vybaviť ju ihneď príjme reklamovaný tovar a vypíše reklamačný list.
  - odmietne reklamáciu ako neoprávnenú a reklamovaný tovar vráti kupujúcemu
  - reklamovaný tovar prijme k odbornému posúdeniu a na základe výsledku bude reklamácia buď uznaná v čo najkratšom čase zvyčajne do 30 dní vybavená alebo odmietnutá a tovar vrátený kupujúcemu. Lehota na vybavenie reklamácie do 30 dní nie je záväzná voči kupujúcemu – podnikateľovi.
 4. O spôsobe vybavenia reklamácie vyrozumie predávajúci kupujúceho vopred dohodnutým spôsobom mailom alebo telefonicky.
 5. Lehota na vrátenie tovaru je 14 dní, podľa Občianskeho zákonníka Zákon o ochrane spotrebiteľa č.102/2014 Z.z. (formulár pre vrátenie tovaru).