Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Anton Hošták – DARTEX
IČO: 35 227 290, IČ DPH: SK102051255, Dedovec 1025/6, 017 01 Považská Bystrica
Prevádzka: Dartex, Železničná 82/17, 017 01 Považská Bystrica
 
Úvodné ustanovenia:
 • Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.dartex.sk (predávajúci), jeho prevádzkovateľom je firma Anton Hošták – DARTEX. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

   

Vymedzenie pojmov:
Predávajúci je obchodná spoločnosť Anton Hošták DARTEX , so sídlom Dedovec 1025/6, 017 01 Považská Bystrica so sídlom prevádzky Železničná 82/17, 017 01 Považská Bystrica a je zapísaná pod číslom živnostenského registra 306-5163. Anton Hošták - DARTEX je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.
Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostaného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná.
Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ je podnikateľ. Za podnikateľa sa považuje tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, poprípade osoba, ktorá jedná menom alebo na účet podnikateľa.
 
Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy:
 1. Všetky objednávky podané prostredníctvom www.dartex.sk sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.

 2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva skutočne vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

 3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

 4. Miestom dodania tovaru je adresa dodania uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

 5. Vlastnícke právo k tovaru precházda na kupujúceho po jeho prevzatí a zaplatení.

 6. Vyplnením registračného formulára či záväznej objednávky v rámci internetového obchodu www.dartex.sk kupujúci dáva súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

   

Platobné podmienky, expedičné lehoty a prepravné:
 1. Všetok tovar bude expedovaný kupujúcemu najneskôr do 3 dni pokiaľ je skladom ,alebo zvyčajne do 7 dní ak je tovar na objednávku. Pri platbe dobierkou začína expedičná doba plynúť v okamžiku objednania, u ostatných platieb je za začiatok expedičnej lehoty považovaný za okamžik pripísania platby na účet predávajúceho.

 2. Cena prepravného sa mení v závislosti od typu tovaru a od zvoleného spôsobu dopravy samotným zákazníkom.

 
Problémy s doručením:
Zásielka nebola doručená: obráťte sa na našu email adresu dartex@dartex.sk alebo na tel. čísle :042/4323572. My zahájime reklamáciu s prepravcom a o jej priebehu Vás budeme informovať.
 
Možné dôvody nedoručenia zásielky:
Nedoručenie zásielky na Vašu adresu môže mať rôzne dôvody. Nižšie uvádzame najčastejšie z nich. V prípade, že práve Vaša zásielka nebola doručená, skontrolujte si najskôr tieto možné dôvody nedoručenia a overte si, že z Vašej strany nedošlo k žiadnym pochybeniam. Zvyčajné dôvody a postupy ich riešení:
 • uviedli ste zlú zasielaciu adresu (mobilný telefón) – v tomto prípade nás kontaktuje, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe a tovar mohli opätovne zaslať

 • prepravca Vás nekontaktoval

 • zásielka bola na ceste poškodená a vrátená naspäť k nám – o tejto skutočnosti Vás budeme okamžite informovať a zahájime reklamáciu prepravných služieb

 • zásielka sa stratila u prepravcu – kontaktujte nás a my zahájime za Vás reklamáciu prepravných služieb, o ktorej priebehu Vás budeme informovať

   

Tovar prišiel poškodený:
Pokiaľ by Vám bol doručený poškodený tovar, je nutné zahájiť jeho reklamáciu. Obratom nás kontaktuje na telefónom čisle: 042/4323572 alebo na mail adrese: dartex@dartex.sk.
Zásielka prišla poškodená: z našej strany odchádza tovar vždy v perfektnom neporušnom stave. Pokiaľ by Vám bol tovar doručený v poškodom obale, prípadne by bol obal poškodený natoľko, že to narušilo samotný tovar (napr. rozmočený obal v zásielke), je nutné zahájiť – reklamáciu prepravných služieb, na neskoršiu reklamáciu neberie prepravná služba ohľad.
 
 
Záručná doba:
Pre kupujúceho – spotrebiteľa je záruka na tovar a služby je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Pre kupujúceho – podnikateľa je záručná doba 12 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu po ktorú bol tovar v oprave. V prípade výmeny tovaru v rámci záručnej opravy pokračuje pôvodná záručná doba.
 
 
Reklamácie:
Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s "Reklamačným poriadkom" internetového obchodu www.dartex.sk a právnym poriadkom platným v SR.
"Reklamačný poriadok" internetového obchodu www.dartex.sk je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok.
 
Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany zákazníka:
 • Kupujúci má právo podľa § č.102/2014 Z.z. občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ sa tak rozhodne je treba poslať tovar späť v uvedenej lehote (rozhodujúci je dátum odoslania). Prosíme uveďte tovar pokiaľ možno do pôvodného stavu, predídete možnému zníženiu vrátenej čiastky o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu. Po obdržaní vráteného tovaru predávajúci do 30 dní vráti späť zodpovedajúcu čiastku predom dohodnutým spôsobom. Vrátená časť sa bude rovnať rozdielu kúpnej ceny a nákladu, ktorý predajca vynaložil v súvislostis dodaním tovaru zákazníkovi (odpočíta sa prepravné a pod.) S ohľadom na rôznorodosť tovaru je každý prípad odstúpenia od zmluvy riešený individuálne.

   

 
Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, právo na zmenu ceny:
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
 1. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva

 2. Výrazným spôsobom sa zmenila cena u dodávateľa tovaru

V týchto prípadoch bude kupujúci okamžite kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďaľší postup.
Pokiaľ kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu , bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu , a to v čo najkratšom možnom termíne.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Platné cený sú potvrdené kupujúcemu v okamžiku potvrdenia objednávky. Ak je platná cena totožná alebo nižšia ako na objednávke nie je spätne kupujúcemu potvrdzovaná a tovar je mu dodaný za platnú cenu v okamžiku prijatia objednávky. Pokiaľ je cena vyššia než cena uvedená na objednávke, predávajúci okamžite o tejto skutočnosti informuje kupujúceho, ktorý môže s novou cenou súhlasiť alebo dodávku odmietnuť. Pri telefonickej objednávke je vždy kupujúcemu oznámená platná cena pre danú objednávku.
 
Záverečné ustanovenia:
 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky ako aj v deň odoslania objednávky platná cena objednaného tovaru (vrátane prepravného či poštovného) uvedenej na internetovej stránke www.dartex.sk, ak v nie je v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslaním objednávky (návrh kúpnej zmluvy) je kupujúci neodvolateľne viazaný.

 3. V situáciach, ktoré neupravujú tieto obchodné podmienky sa vzťah kupujúceho a predávajúceho riadi platnými právnymi úpravami predovšetkým Obchodným a Občianskym zákonníkom.